What is CaLi2CoPi#10

Jun 24 2009 by Marc Antoni Malagarriga

 

CaLi2CoPi is a multiplatform PDF parser library
programmed in PostScript. Works with several
specialized switch in order to verify, add, extract
or change any PDF content. Also supports online
execution on web based user interface via Ghostscript.
An initiative of Free Software and Open Source for
the document management and graphic professionals.

 

Què és CaLi2CoPi#10

Jun 24 2009 per Marc Antoni Malagarriga

 

Cali2CoPi és una llibreria multiplataforma
de tractament de PDF escrita en Postscript
que analitza, esmena i manipula tota mena de
dades per mitjà d'uns gatells especialitzats.
S'executa via web amb Ghostscript per Internet.
Una iniciativa de Codi Obert i gratuït per als
professionals del sector gràfic i documental.

under license GNU/GPL

sota llicència GNU/GPL

 

Hosted in · Hostatjat a

Get GNU FemFum_CaLi2CoPi PS Applet at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads


Developed by · Desenvolupat per

 


FemFum.com